top of page

Umowa Najmu 

                                                                                            Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem najmu jest łódź motorowa nazwa BLACK BIRD nr rejestracyjny POL11680 o długości 5,49 m oraz szerokości 1,49 m silnik MERCURY 10 KW bez skipera.

Warunki najmu

§ 2

1. Okres najmu trwa od dnia ..................godz..............do dnia..................godz..........

2. Najemca zobowiązuje się do przybycia 15 minut przed planowaną godziną najmu w celu podpisania umowy oraz zapoznania się z obsługą łodzi. 2. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność́za wynajętą mu łódź́

3. W przypadku wypadku lub awarii Najemca zobowiązany jest niezwłoczni powiadomić́ Wynajmującego oraz sporządzić́„protokół wypadku”, Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty powstałych strat materialnych za naprawę jak i postój łodzi.

4. W przypadku kiedy Najemca nie zwróci łodzi Wynajmującemu, do ustalonej w umowie godziny, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty Wynajmującemu w wysokości 50 zł poniżej 15 minut spóźnienia oraz 150 zł za czas powyżej 15 minut spóźnienia każdej rozpoczętej godziny.

5. Na pokładzie obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych. 6.

Na pokładzie przebywać należy bez obuwia.

7. Nie należy podpływać do pomostów oraz brzegu.

8. Należy wysłuchać poleceń Wynajmującego łódź.

9. Po akwenie poruszamy się zgodnie z przepisami, natomiast po przesmykach poruszamy się zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.

Odpowiedzialność

§ 3

1. Wynajmujący zobowiązany jest przekazać łódź sprawną do użytkowania.

2. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność za powierzoną mu łódź oraz gwarantuje, że będzie używany zgodnie z przeznaczeniem 3. Odbioru i oceny stanu łodzi po okresie najmu będzie dokonywał Wynajmujący lub wskazana przez niego osoba.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki finansowe

§ 4

1. Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu koszt najmu w wysokości 150 zł/ godz. (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100) w dniu wynajmu łodzi.

2. Najemca w celu zarezerwowania terminu wynajęcia łodzi, zobowiązany jest wpłacić́ Wynajmującemu zadatek w wysokości 50% wartości rezerwacji, max do 7 dni po dokonaniu rezerwacji. Pozostałą należność Najemca jest zobowiązany wpłacić́ wraz z kaucją w momencie przejęcia łodzi od Wynajmującego w dniu rozpoczęcia rejsu.

3. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia łodzi lub utraty lodzi bądź jej wyposażenia ,a także niezgodności ze stanem faktycznym spisanym w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przed wynajmem łodzi -Najemca zobowiązany jest zwrócić́ Wynajmującemu kwotę̨odpowiadającą wartości poniesionej szkody lub utraconej łodzi, wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych oraz 4. Najemca jest zobowiązany zwrócić́ łódź́ wysprzątaną i czystą.

Postanowienia ogólne

§ 5

1. Osobą upoważnioną przez Wynajmującego do wykonywania czynności formalnoprawnych, związanych z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną łodzi jest Wynajmujący.

2. Najemca nie może zawrzeć́ umowy z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego.

3. Przekazanie łodzi Najemcy (odbiór) oraz jej zdawanie Wynajmującemu będzie odbywać́ się̨ w Przystani Żeglarskiej, przy ulicy Żeglarskiej 6 w Olsztynie, o ile strony nie ustalą inaczej.

4. W sytuacji wystąpienia awarii, uniemożliwiającej dalsze płynięcie, nie wynikające z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się ̨do dotarcia na miejsce zdarzenia i jak najszybszą naprawę ̨usterki. Gdy usterka zostanie naprawiona, rejs trwa dalej zgodnie z zawartą umową. Gdy naprawa nie będzie niemożliwa, Wynajmujący zwraca Najemcy pieniądze za dni najmu.

5. Wszelkie zmiany umowy możliwe są tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć́ w związku z realizacją umowy będą̨ rozstrzygane przez odpowiedni Sąd Rejonowy w Olsztynie.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

bottom of page